Ιστορικό υλικό

Σύμφωνα μέ τό Καταστατικό, ή περισυλλογή τοϋ ιστορικού και λαογραφικού υλικού της Ηπείρου καί ή έρευνα γύρω άπ' αυτό αποτελεί μια από τίς βασικότερες επιδιώξεις της ΕΗΜ. Γι' αυτό καί Ιδρύθηκε είδική Εφορεία μέ αποστολή τή συντήρηση καί προστασία της ιστορικής παράδοσης καί τήν περισυλλογή καί επιστημονική επεξεργασία τοϋ υλικού κι ακόμα τή διαφώτιση του κοινού μέ τήν εκλαΐκευση των πορισμάτων. Τό Διοικητικό Συμβούλιο μέ τήν ύπ' άρ. 28/1966 πράξη του ενέκρινε τόν Κανονισμό λειτουργίας του Τμήματος Ερευνών καί Μελετών. Σύμφωνα μ' αυτόν:

  • 1. Τό Τμήμα Μελετών καί Ερευνών σκοττόν έχει τήν μελέτην γενικώς τοϋ Ηπειρώτικου χώρου τόσον είς τόν ιστορικόν καί άρχαιολογικόν τομέα, όσον καί τόν τοιούτον της τέχνης καί της καθόλου ζωής τοϋ Ήπειρώτου.
  • 2. Οι εντός καί εκτός της Ηπείρου Ήπείρώται, οι αναπτύξαντες κοινωνικήν, οίκονομικήν καί πολιτικήν δράσιν, οι Ήττειρωτικαί παροικίαι εντός καί εκτός Ελλάδος καί ή δράσις αυτών εντός της ευρυτέρας ελληνικής Κοινότητος έν τω εξωτερικώ άττοτελούν επίσης, άντικείμενον μελέτης τοϋ τμήματος τούτου.
  • 3. Διά τήν επίτευξιν τοϋ σκοπού λειτουργεί Αρχείον ιστορικών εγγράφων, επιστολών καί έν γένει γραπτών ενθυμήσεων, αναφερομένων εις τα ως ανω θέματα.

Λειτουργεί, επίσης, Τμήμα Φωτογραφιών, ώς καί Λαογραφικόν Μουσείον. (Ακολουθούν τά άρθρα που αναφέρονται στή λειτουργία της Εφορείας). Σύμφωνα μέ προγενέστερη απόφαση, ή Εφορεία είχε τήν ευχέρεια νά καταρτίζει ειδικές ομάδες έρευνας από ειδικούς καί τεχνικούς, μέλη ή μή της Εταιρείας, μέ σκοπό νά περιέρχονται, μέ έξοδα της, τήν Ηπειρο καί νά επισημαίνουν, νά καταγράφουν, νά φωτογραφίζουν καί νά περισυλλέγουν αρχειακό καί άλλο υλικό. Ακόμα, μποροϋσε νά εκδώσει εκλακευτικά καί διαφωτιστικά φυλλάδια, νά οργανώνει διαλέξεις καί μαθήματα, γιά νά καλλιεργήσει τό ενδιαφέρον των κατοίκων κυρίως της υπαίθρου γύρω άπό τήν επισήμανση, προστασία καί καταγραφή τοϋ ιστορικού κλπ. υλικού.