Δωρητές και ευεργέτες

Κάτι γιά τό οποίο δικαιούται νά υπερηφανεύεται ιδιαίτερα ή Ήπειρος, είναι ή αρετή της εύποιΐας. Ζυμωμένη μέ τη φύση τοϋ Ηπειρώτη, κληρονομούμενη κάθε φορά στους απογόνους, δημιούργησε σάν πράξη ξεχωριστό κεφάλαιο στό πλαίσιο της νεοελληνικής Ιστορίας. Μεγάλοι καί μικροί, ανώνυμοι καί επώνυμοι Ηπειρώτες, υπακούοντας σέ κάποια μυστική ώθηση, αφιέρωσαν τόν εαυτό τους στην υπηρεσία της εθνότητας καί τοϋ κοινωνικού συνόλου. Σέ μιά προσπάθεια όπως αυτή της ΕΗΜ, πού επεδίωκε εθνικές, πολιτιστικές καί κοινωνικές ανατάσεις, ήταν αδύνατο νά μή συμπαρασταθεί ή ψυχή τοϋ Ηπειρώτη. "Ετσι, ανάμεσα στίς μικρές ή μεγάλες προσφορές, πού επισημαίνονται ώς εκδηλώσεις ενταγμένες στην ατμόσφαιρα τοϋ Ήπειρωτισμοϋ, ξεχωρίζουν καί χειρονομίες πού φέρνουν έκδηλα τά χαρακτηριστικά της Ηπειρωτικής εύποιίας. Τό Διοικητικό Συμβούλιο, αναφερόμενο στίς περιπτώσεις αυτές, διαπίστωνε τή συνέχιση τής μεγάλης αυτής παράδοσης καί υπογράμμιζε τά ποιοτικά στοιχεία της. "Ετσι, όταν ανακήρυσσε Μεγάλο ευεργέτη τόν αείμνηστο Κωνσταντίνο Κα-τσάρη γιά τήν προσφορά 300.000 δρχ., σημείωνε (Πρακτικό 112/1962): «Θεωρεί τήν προσφοράν ταυτην ώς έμ-ττρακτον έκδήλωσιν των πηγαίων αισθημάτων εύποιΐας τοΰ άξιοτίμου κ. Κωνσταντίνου Κατσαρή καί τοϋ εντόνου διαφέροντος του διά τήν ττνευματικήν καί ττολιτιστικήν ά-νοδον τής ιδιαιτέρας μας πατρίδος Ηπείρου καί ώς συγκεκριμένην έκφρασιν των προγονικών αρετών του, αϊτινες δύνανται νά προσδιορίσουν τήν πορείαν τής προσωπικότητας του είς τά πεδία των μεγάλων εξ Ηπείρου όρμηθέντων ευεργετών τοϋ "Εθνους [....] Συγ-χαίρει τούτον, διότι εν τω προσώπω του εκφράζεται πλήρως καί σήμερον ή διά μέσου των αιώνων εύεργετικώς ακτινοβολούσα προσωπικότης τού Ήπειρώτου Έλληνος Άνθρωπου...» Τό πιό συγκινητικό στην περίπτωση αυτή είναι πώς κι άλλοι "Ελληνες, πού πίστεψαν στους σκοπούς τής «'Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών», θαύμασαν τά επιτεύγματα της καί συγκινήθηκαν από τόν ίεραποστολισμό της, έσπευσαν νά μιμηθούν τους Ηπειρώτες καί νά ενισχύσουν τό έργο της. Ή ΕΗΜ κάθε φορά εξέφραζε τίς ευχαριστίες προς όλους, όσοι τήν ενίσχυσαν ηθικά καί υλικά στην ανοδική πορεία της. Οι υλικοί ενισχυτές τής ΕΗΜ, πού δικαιούνται, σύμφωνα μέ τό Καταστατικό, τόν τίτλο τοϋ Δωρητή καί Ευεργέτη είναι οι έξης ώς τό 1971: 1. Αγαθοεργά Καταστήματα Πόλεως Ιωαννίνων. — 2. Δήμος Ίωαννιτών. — 3. Δήμος Μετσόβου. — 4. Εταιρεία «Δομική». - 5. "Εταιρεία Κεραμεικής «LANGENTHAL». - 6. Εταιρεία «Κ. ΝΑΣΗΣ». — 7. Εταιρεία Σιγαρέττων «ΠΑ-ΠΑΣΤΡΑΤΟΣ». — 8. Εταιρεία Τσιμέντων «ΤΙΤΑΝ». — 9. Εταιρεία Τσιμέντων «ΗΡΑΚΛΗΣ». - 10. Τράπεζα τής Ελλάδος, Υποκατάστημα Ιωαννίνων. — 11. Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Αθηνών. — 12. Εταιρεία Άγγελίδης-Πράσσος. — 13. Αγγελίδης Αθανάσιος. — 14. Άρα-βαντινοϋ Καλλιόπη. — 15. Αράπη Φρόσω. — 16. Βαζούκης Απόστολος. — 17. Βέλλιος Παναγιώτης. — 18. Γκού-βελος Απόστολος. — 19. Δάνου Ειρήνη. — 20. Δάνος Γεώργιος. — 21. Δάνος Δημήτριος. - 22. Δευτεραιου Μερόπη. — 23. Δευτεραιου "Ελλη. — 24. Δήμου Ιωάννης. — 25. Δρόσος Γεώργιος. — 26. Εύαγγελίδου Αθηνά. — 27. Καζαντζή Αλεξάνδρα. — 28. Καζαντζή Αήδα. — 29. Καλογεράκης Εμμανουήλ. - 30. Καμπέρης Ιωάννης. — 31. Κανελλόπουλος Αλέξανδρος. — 31α. Καξίρας-Καλογιάννης. — 32. Κατσαρής Κων/νος. — 33. Μαντζίκας Ελευθέριος. — 34. Μάντζιος Κων/νος. — 35. Μαρτίνης Γεώργιος. — 36. Μηλιώνη Όλγα. — 37. Μπόγκας Ευάγγελος. — 38. Παγώ-νης Θεόφραστος. — 39. Παντελεήμων, Μητροπολίτης Αργυροκάστρου. — 40. Παπαβρανούσης Ευστάθιος. — 41. Παπανικολάου Αδελφοί. — 42. Παπα-χαρίση-Πάλλη Αθηνά. — 43. Πολυ-ζώης Ηλίας. — 44. Ρόζος Βασίλειος. — 45. Σαλαμάγκα Ηλέκτρα. — 46. Σιάρ-κας Παναγιώτης. — 47. Σϊόντης Ιωάννης. — 48. Σουρής Δ. — 49. Σουρέλης Βασίλειος. — 50. Σουρέλης Παναγιώτης. — 51. Σουρέλης Σωτήριος. - 52. Ταμπάκης Ανδρέας. — 53. Τζαβέλλα Ισμήνη. — 54. Τσιτσόπουλοί Αδελφοί. — 55. Τόλης Χαρίλαος. — 56. Τσουβαλίδης Ματθαίος. — 57. Υφαντής Αθανάσιος.